1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Daniel Dziedzic, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „COMPSOUL Daniel Dziedzic”, NIP: 8691939510, REGON: 380660756, adres: Wojakowa 230, 32-862 Iwkowa, (dalej: „Usługodawca”).
  2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy oraz w formie pisemnej w siedzibie firmy. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem zakupu.
  3. Wszelkie działania Usługodawcy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Zakres usług
  1. Usługodawca oferuje usługi związane z tworzeniem oraz wdrażaniem elementów stron internetowych i sklepów internetowych, które obejmują, ale nie ograniczają się do:
  2. Projektowania i tworzenia stron internetowych: Usługodawca zapewnia projektowanie i budowę stron internetowych zgodnie z najnowszymi standardami oraz oczekiwaniami Klienta.
  3. Tworzenia sklepów internetowych: Usługodawca realizuje kompleksowe projekty sklepów internetowych, począwszy od koncepcji, poprzez realizację, aż po wdrożenie i wsparcie.
  4. Sprzedaży szablonów stron WWW: Usługodawca oferuje gotowe szablony stron WWW, które Klient może samodzielnie dostosować do swoich potrzeb.
  5. Tworzenia modułów do stron internetowych: Usługodawca oferuje tworzenie modułów, które rozszerzają funkcjonalność stron internetowych.
  6. Tworzenia projektów graficznych: Usługodawca oferuje tworzenie indywidualnych projektów graficznych na potrzeby stron internetowych.
  7. Świadczenia wsparcia dla sklepów i stron internetowych: Usługodawca oferuje wsparcie techniczne i merytoryczne dla stron i sklepów internetowych.
  8. Zakres usług, ich cena oraz termin realizacji określany jest dla każdego klienta indywidualnie i dostępny jest na sklepie internetowym Usługodawcy pod adresem https://shop.compsoul.pl/, gdzie odbywa się również proces zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz zakresu usług bez uprzedzenia.
 3. Zasady świadczenia usług
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej. Usługodawca zobowiązuje się do stałego doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy, aby zawsze świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
  2. Klient zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi. Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkie potrzebne materiały, informacje oraz wytyczne.
  3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Naruszenie Regulaminu może skutkować odmową świadczenia usług przez Usługodawcę.
 4. Prawa i obowiązki stron
  1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z informacjami zamieszczonymi na sklepie internetowym. Po wgraniu na serwer docelowy, Klient ma 14 dni na testy. W przypadku stwierdzenia błędów lub niedociągnięć, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia ich Usługodawcy w wyżej wymienionym terminie.
  2. Klient ma prawo do korzystania z usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient ma prawo do otrzymania usługi o najwyższej jakości.
  3. Klient zobowiązany jest do zapłaty za usługę zgodnie z warunkami określonymi na sklepie internetowym Usługodawcy. Usługi są realizowane po pełnej zapłacie, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Prawa autorskie
  1. Klient otrzymuje prawa autorskie do produktu finalnego, jeżeli zamówił usługę indywidualną. Warunki przeniesienia praw autorskich mogą być ustalone indywidualnie dla każdego projektu. Przeniesienie praw autorskich nie obejmuje elementów, które Usługodawca sprzedaje wielokrotnie, takich jak kod źródłowy, grafika czy szablony, które są własnością Usługodawcy lub trzecich stron.
 6. Zasady dotyczące zmian w projekcie
  1. Klient ma prawo zgłaszać zmiany w projekcie w trakcie jego realizacji. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do żądania dodatkowej opłaty za wprowadzenie zmian, która jest ustalana indywidualnie w zależności od skomplikowania i zakresu żądanych zmian.
 7. Zastrzeżenia odpowiedzialności
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które otrzymał od Klienta. Klient gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do materiałów dostarczanych Usługodawcy i że ich używanie nie narusza praw autorskich, praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich.
  2. Usługodawca informuje, że oprogramowanie open source jest tworzone przez społeczność programistów na zasadach wolności dostępu i modyfikacji kodu źródłowego. Usługodawca nie jest twórcą ani właścicielem oprogramowania open source, dlatego nie jest w stanie zapewnić gwarancji co do jego bezbłędnego działania, stabilności czy bezpieczeństwa. Klient przyjmuje do wiadomości, że używanie oprogramowania open source wiąże się z pewnym stopniem ryzyka, które należy do niego jako użytkownika końcowego.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy bezpieczeństwa oraz błędy wynikające z oprogramowania open source, na które zdecydował się klient. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wybór oprogramowania oraz za zabezpieczenie swojego systemu przed zagrożeniami.
  4. Klient, zamawiając gotową stronę www, powinien przetestować ją i ocenić, czy spełnia jego wymagania pod względem funkcjonalności i wyglądu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki funkcjonalności czy estetyczne, które nie były wskazane przez Klienta jako wymagania podczas zamawiania usługi.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa polskiego.
  3. Spory wynikłe na tle realizacji usług rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 9. Polityka prywatności
  1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy.